Nejčastější chyby při bodovém hodnocení/Jak získat maximální odškodnění

Zaměstnanci, kteří utrpěli nezaviněný pracovní úraz, mají obvykle právo žádat celou řadu náhrad. Na co si dát pozor?
Posudek o ztížení společenského uplatnění

V naší praxi se opakovaně setkáváme s chybami ve výpočtech bolestného a ztížení společenského uplatnění. Na základě nesprávných výpočtů obdrží poškození nižší odškodnění, než na které jim vzniklo ze zákona právo. Přehled nejčastějších chyb z naší odškodňovací praxe představíme v tomto článku.

Pracovní úraz

Zákoník práce definuje pracovní úraz jako poškození zdraví zaměstnance, došlo-li k němu nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Zaměstnanec je povinen bez zbytečného odkladu po utrpění úrazu oznámit zranění svému nadřízenému, který úraz zaeviduje.

Proces odškodnění bolestného

Bolestné představuje náhradu nemajetkové újmy, která může spočívat v tělesném nebo duševním utrpení. Odškodnění bolestného bývá nejčastěji uplatňovanou finanční náhradou. Výpočet náhrady je zakotven v nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které každému zranění stanoví určitý počet bodů. Jestliže zaměstnanec utrpí více zranění, body se sčítají. Body lze získat také za operační zákroky.

Hodnota jednoho bodu v roce 2023 je 393,06 Kč. Hodnota bodu se bude v dalších letech měnit.

Po utrpění úrazu obvykle zaměstnavatel předá svému zaměstnanci formulář pojišťovny k určení výše bolestného. Dokument poté poškozený předá svému ošetřujícímu lékaři, který vymezí počet bodů. Vyplněný formulář následně zaměstnanec předá svému zaměstnavateli.

Bolestné u pracovních úrazů

Časté chyby při výpočtu bolestného

Předání formuláře ošetřujícímu lékaři představuje snadnou možnost, jak získat odškodnění, ale má jedno úskalí. Ošetřující lékař zpravidla nebývá dostatečně vyškolen pro výpočet nemajetkové újmy na zdraví, a proto se opakovaně setkáváme s těmito chybami ve výpočtech:

  • opomenutí některého ze zranění dle nařízení vlády;
  • nezvýšení základního bolestného, pokud nestanou komplikace v léčbě;
  • nepřičtení bodů za absolvované operační zákroky.

Těchto chyb se lékaři opakovaně dopouštějí a poškození poté obdrží nižší odškodnění. Pokud chcete mít jistotu správného výpočtu, doporučujeme zajistit výpočet bolestného prostřednictvím znalce z oboru zdravotnictví, který se profesně věnuje výpočtu nemajetkové újmy na zdraví.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme výpočet bolestného od našeho spolupracujícího znalce.

bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Jak vypočítat ztížení společenského uplatnění?

Výpočet ztížení společenského uplatnění neboli trvalých následků je také upraven v nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Podle nařízení má každý následek určitý počet bodů. Hodnota jednoho bodu je 393,06 Kč v roce 2023 (v dalších letech se bude měnit). Trvalé následky se obvykle uplatňují jeden rok od pracovního úrazu, po relativním ustálení zdravotního stavu. Náhrada ztížení společenského uplatnění většinou představuje nejvyšší vymoženou částku, proto doporučujeme této kompenzaci věnovat náležitou pozornost.

Pro lepší představu uvádíme příklady odškodnění trvalých následků při výpočtu v roce 2023:

  • poúrazové omezení hybnosti páteře středně těžké = 300 bodů = 117.918 Kč;
  • porucha úchopové funkce ukazováku těžšího stupně u nedominantní ruky = 700 bodů = 275.142 Kč;
  • porucha řeči centrálního původu po úrazu = 2000 bodů = 786.120 Kč.

Jak na správný výpočet ztížení společenského uplatnění

Postup získávání odškodnění je velmi podobný odškodnění bolestného. Zaměstnavatel opět předá formulář pojišťovny svému zaměstnanci, aby zajistil bodové hodnocení od svého ošetřujícího lékaře.

Bohužel se opakovaně setkáváme s těmito chybami ve výpočtech:

  • ošetřující lékař opomene některou z položek trvalých následků;
  • ošetřující lékař nesprávně kvalifikuje stupeň trvalého následku na stupnici od lehkého stupně po těžký stupeň následků.

Nesprávně určené bodové hodnocení může poškozeného připravit o odškodnění v řádech desítek až stovek tisíc korun. Pro získání maximálního možného odškodnění lze opět doporučit kontaktovat specializovaného znalce.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme výpočet ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc pro získání maximálního odškodnění

Utrpěli jste pracovní úraz a přejete si získat odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění? V případě zájmu nás můžete nezávazně kontaktovat, rádi vám představíme postup, jak získat maximální odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění. Konzultace je zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.