Vydání záznamu o pracovním úrazu a odškodnění zaměstnance

Řešíte vydání záznamu o pracovním úrazu? Přečtěte si tento článek.
záznam o pracovním úrazu

Pracovní úraz

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, plynou jeho zaměstnavateli určité povinnosti. Mezi které patří vyhotovení a vydání záznamu o pracovním úrazu. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, pokud k němu došlo nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů.

odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru

Záznam o pracovním úrazu

Záznam o pracovním úrazu je zásadní dokument a důkaz o pracovním úrazu, který je zaměstnavatel povinen vystavit v případě, kdy na pracovišti dojde k úrazu, jehož následkem je:

  • pracovní neschopnost zaměstnance delší než tři kalendářní dny
  • smrt zaměstnance.

Záznam o pracovním úrazu je komplexní písemnou informací o úrazu, ve které jsou zachyceny nejen základní údaje o zraněném zaměstnanci, ale také okolnosti a příčiny pracovního úrazu.

Problematika vydání záznamu o pracovním úrazu se řídí dvěma hlavními právními předpisy – zákoníkem práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

záznam o pracovním úrazu

Vyhotovení a předání záznamu

Záznam o pracovním úrazu je zaměstnavatel povinen vyhotovit ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Zaměstnanec je povinen pracovní úraz bezodkladně oznámit svému zaměstnavateli, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.

Zaměstnavatel je rovněž povinen tento dokument poskytnout oprávněným osobám bez zbytečného odkladu.

Zraněný zaměstnanec má právo na vydání vyhotoveného záznamu o pracovním úrazu, v případě úmrtí zaměstnance pak rodinný příslušník. Právo na vydání záznamu o pracovním úraze poškozenému zaměstnanci vyplývá ze zákoníku práce. Zaměstnanec i rodinní příslušníci obdrží vyhotovení záznamu o úrazu bezplatně.

Pro účely odškodnění pracovního úrazu zašle zaměstnavatel jedno vyhotovení záznamu o úrazu pojišťovně, u které je pro takové případy pojištěn.

Právní pomoc pro zaměstnance

Odškodnění pracovního úrazu je naše specializace. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.