Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2024

Řešíte odškodnění trvalých následků pracovního úrazu? Pak potřebujete vyřešit bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění.
Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění 2024

Jak získat odškodnění za pracovní úraz

Pracovní úraz se podle zákoníku práce definuje jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, které nastane náhlým, krátkodobým a násilným působením vnějších vlivů. Tento úraz musí být spojen s plněním pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud řešíme bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění, pak se jedná o odškodnění trvalých následků pracovního úrazu. Trvalé následky = ztížení společenského uplatnění.

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, prvním krokem by mělo být informování jeho nadřízeného bez zbytečného odkladu. Pokud je poškozený v pracovní neschopnosti déle než tři dny, je povinností zaměstnavatele vytvořit záznam o pracovním úrazu. Tento záznam pak funguje jako klíčový dokument pro zraněného, který se bude snažit získat odškodnění.

Poškozeným zaměstnancům doporučujeme si vždy zajistit záznam o pracovním úraze.

Po takovém úrazu mají zaměstnanci typicky nárok na různé formy odškodnění. Tyto náhrady mohou zahrnovat:

  • Bolestné: Tento druh odškodnění je zaměřen na kompenzaci fyzického a částečně emocionálního utrpení, které zaměstnanec zažil v souvislosti s úrazem.
  • Cestovné: Jestli byl zaměstnanec nucen po pracovním úrazu dojíždět k lékaři, aby se zlepšil jeho zdravotní stav, má právo na proplacení účelně vynaložených nákladů, které mu při jízdě vznikly.
  • Náklady léčení: Odškodnění nákladů léčení zahrnuje například účtenky za léky, zdravotnické pomůcky a fyzioterapii.
  • Náklady péče: Pokud poškozený nebyl po úraze soběstačný a byl odkázán na pomoc blízkých, může žádat odškodnění péče.
  • Ušlý výdělek (někdy také renta): Pokud úraz zaměstnance vyřadí z pracovního procesu, náleží mu odškodnění za ztrátu příjmů a v některých specifických situacích také renta.
  • Věcná škoda: V případech, kdy úraz způsobil poškození osobního majetku zaměstnance, může být také uplatněn nárok na materiální odškodnění.
  • Ztížení společenského uplatnění = trvalé následky. Správné bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění je klíčové k získání odškodnění této náhrady.

K odškodnění trvalých následků pracovního úrazu se podívejte také na video s naším právníkem Mgr. Radkem Novotným:

Kde žádat bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Podle platných právních norem je každý zaměstnavatel s alespoň jedním zaměstnancem povinen mít pojištění na pokrytí škod vzniklých pracovními úrazy. V případě, že dojde k pracovnímu úrazu, je odškodnění hrazeno z tohoto pojištění. To znamená, že pojišťovna zaměstnavatele hraje klíčovou roli v procesu odškodnění. Oficiálně se sice jedná o odškodnění mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale ve skutečnosti výplatu odškodnění provádí zaměstnavatelova pojišťovna.

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění je tak zásadní pro správné odškodnění trvalých následků pracovního úrazu.

V praxi se nezřídka stává, že mezi zaměstnavatelem a jeho pojišťovnou dochází ke sporům, týkajících se uznání pracovního úrazu nebo výše možné spoluodpovědnosti zaměstnance za vzniklou škodu. Takové situace komplikují proces odškodnění a mohou mít vliv na výslednou výši náhrady.

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění 2024

Výpočet trvalých následků

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění lze chápat jako trvalé důsledky pracovního úrazu, které zasahují do běžného života zraněného zaměstnance. Trvalé následky mohou zahrnovat například komplikace při sociálním styku, v práci, či při jiných životních činnostech. Zraněný zaměstnanec může obvykle zažádat o bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění jeden rok po úraze, pokud má stále trvalé zdravotní problémy.

Toto odškodnění ztížení společenského uplatnění je často nejvyšší formou náhrady, kterou je možné za pracovní úraz získat. Výše odškodnění se určuje pomocí bodového systému. Každý typ trvalého poškození má určitý počet bodů, který je ohodnocen podle vládního nařízení č. 276/2015 Sb.

V roce 2023 došlo k významné změně, kdy byla upravena hodnota bodu. Zatímco od roku 2015 byla hodnota bodu fixní a činila 250 Kč, od roku 2023 je hodnota jednoho bodu nastavena jako 1 % průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předešlého kalendářního roku. V předešlém roce činila hodnota jednoho bodu 393,06 Kč, v roce 2024 je hodnota bodu 424,27 Kč.

lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Příklady ztížení společenského uplatnění

V následující tabulce naleznete příklady pro bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění:

Poúrazové omezení hybnosti páteře středně těžké300 bodů127 281 Kč
Deformace očních víček340 bodů144 252 Kč
Deformace nosu400 bodů169 708 Kč
Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně u nedominantní ruky        500 bodů212.135 Kč
Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní středně těžké600 bodů254 562 Kč
Porucha úchopové funkce ukazováku těžšího stupně u nedominantní ruky700 bodů296 989 Kč
Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně800 bodů339 416 Kč
Ztráta jedné ledviny1000 bodů424 270 Kč
Poškození hlasu (částečná ztráta)1400 bodů593 978 Kč
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně1600 bodů678 832 Kč

Komplikace při získávání trvalých následků

Když se stane pracovní úraz, nejenže se jedná o nepříjemnou situaci, ale celý proces získání odpovídajícího odškodnění může být komplikovaný a plný úskalí. Poškozený zaměstnanec dostává od zaměstnavatele formulář od pojišťovny, který by měl sloužit jako nejsnadnější cesta k odškodnění. Ale pozor! Často se může stát, že tento formulář je neúplný nebo nepřesně vyplněn, což může mít za následek nižší finanční náhradu. Ošetřující lékař zaměstnance často nebývá dostatečně vyškolen pro výpočet nemajetkové újmy na zdraví, a proto dochází k jeho pochybení ve výpočtu.

Chyby mohou vzniknout na různých úrovních:

  • Opomenutí klíčových položek trvalého následku podle vládního nařízení;
  • Nesprávné zařazení do kategorie následku, což může být od lehkého po těžký stupeň.

Tyto chyby mohou zásadně ovlivnit výslednou částku odškodnění. Proto doporučujeme využít služeb specializovaného znalce, zejména pokud jde o bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění. Nechte si nároky profesionálně vyhodnotit a zajistěte si tak odškodnění, které vám skutečně náleží.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce.

Kontrola a revize již získaného odškodnění

Jste-li nespokojeni s výší odškodnění bolestného nebo trvalých následků, které jste získali, máte možnost obvykle podniknout kroky k nápravě (pokud nebyla již podepsána dohoda o narovnání nebo již nenastalo promlčení). Zjištěním správnosti výpočtů můžeme odhalit, zda nebyla výše odškodnění podhodnocena, což se bohužel stává častěji, než by se mohlo zdát.

V případech, kdy se ukáže, že bylo původní bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění stanoveno nesprávně, existuje možnost požádat o doplatek.

Rádi vám v tomto procesu poradíme a provedeme potřebné revize. Konzultace pro poškozené zaměstnance nabízíme zdarma a každý případ posuzujeme s individuálním přístupem. Nebojte se nás kontaktovat pro další informace a podrobnosti.

bodové ohodnocení pracovního úrazu 2024

Právní pomoc při získávání ztížení společenského uplatnění

Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění je naše specializace. Zajistíme výpočet této náhrady a uplatníme odškodnění u pojišťovny zaměstnavatele. Nejprve realizujeme konzultaci a posouzení případu, které je zdarma. Následně se můžeme domluvit na právní pomoci. Právní pomoc poškozeným zaměstnancům poskytujeme formou podílové odměny z vymoženého odškodnění. Odměna se nehradí dříve než vymůžeme odškodnění. Když nic nevymůžeme, tak nám nic neplatíte.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.