Pozor na chyby při odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění

Zaměstnanci, kteří utrpěli pracovní úraz, jsou obvykle oprávněni žádat celou řadu náhrad. Jak získat odpovídající odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění?
Kdy mám nárok na ztížení společenského uplatnění?

Podmínky získání odškodnění

Pracovní úraz definuje zákoník práce jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Zaměstnanec je povinen svého zaměstnavatele informovat o pracovním úraze neprodleně po jeho utrpění. Zaměstnavatel se může své povinnosti hradit odškodnění zprostit zcela nebo zčásti, jestliže prokáže zavinění zaměstnance. Zaměstnanci právo na odškodnění zpravidla nevzniká v situacích, pokud si zranění přivodil v důsledku užití alkoholu nebo jiné návykové látky nebo když zaměstnanec porušil právní předpisy nebo pokyny k zajištění BOZP, může se zaměstnavatel své povinnosti zprostit, prokáže-li, že byl zaměstnanec dostatečně seznámen s těmito předpisy a toto pochybení bylo jedinou příčinou škody.

Každý případ neuznání nebo krácení pracovního úrazu je však individuální.

bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Změny ve výpočtu bolestného u pracovního úrazu

Bolestné představuje náhradu nemajetkové újmy pracovního úrazu, která se odškodňuje na základě nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Každému zranění je stanoven určitý počet bodů podle závažnosti. Body za jednotlivá zranění se sčítají. Od 1. 1. 2023 nastalo navýšení hodnoty jednoho bodu z 250 Kč na 393,06 Kč. Hodnota jednoho bodu se bude od letošního roku pravidelně každý rok měnit v závislosti na výši průměrné mzdy za 1 až 3 kalendářní čtvrtletí předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Výrazné navýšení hodnoty jednoho bodu nastalo po vydání nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2925/20, který považoval za neústavní dvojkolejnost právní úpravy odškodnění, na jejímž základě zranění po nepracovním úraze obdrželi výrazně vyšší odškodnění za totožné zranění než zranění, kteří utrpěli pracovní úraz.

Nejčastější chyby při odškodnění bolestného

Pro získání odškodnění bolestného zaměstnavatel obvykle předá zaměstnanci formulář od své pojišťovny. Zraněný posléze předá formulář svému ošetřujícímu lékaři, který stanoví výši bolestného. Vyplněný formulář předá zaměstnanec svému zaměstnavateli nebo přímo pojišťovně. Tento postup představuje poměrně snadnou možnost, jak získat odškodnění bolesti. Za hlavní nevýhody tohoto postupu považujeme velké množství chyb, které se objevují ve formulářích. Nejčastější chyby, které se vyskytují ve formulářích jsou:

  • opomenutí některého ze zranění;
  • nezahrnutí bodů za operační zákroky;
  • nezvýšení bolestného z důvodů komplikací při léčbě.

Nesprávně vyplněný formulář způsobí, že poškozený získá nižší odškodnění za bolestné, než které mohl obdržet, pokud by byl výpočet zcela správný. Pokud si přejete mít jistotu, že získáte maximální odškodnění, doporučujeme kontaktovat znalce z oboru zdravotnictví, který se na tuto oblast specializuje. Znalec vyhotoví specializovaný posudek, na jehož základě lze rovněž žádat odškodnění bolestného.

bodové ohodnocení pracovního úrazu 2023

Nejčastější chyby při odškodňování ztížení společenského uplatnění

Odškodnění ztížení společenského uplatnění neboli trvalých následků lze žádat obvykle jeden rok po pracovním úraze, po relativním ustálení zdravotního stavu, pokud přetrvávají zdravotní komplikace.

Výpočet se opět řídí nařízením vlády č. 276/2015 Sb., kdy trvalý následek je hodnocen body. Hodnota jednoho bodu představuje stejně jako u bolestného částku 393,06 Kč v roce 2023. Ztížení společenského uplatnění bývá obvykle nejvyšší vymoženou náhradou, proto je vhodné věnovat jeho získání náležitou pozornost.

Pro představu uvádíme příklady odškodnění:

  • poúrazové omezení hybnosti páteře středně těžké = 300 bodů = 117.918 Kč;
  • omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně u nedominantní ruky = 500 bodů
    = 196.530 Kč;
  • omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně = 1600 bodů = 628.896 Kč.

Při procesu odškodňování ztížení společenského uplatnění většinou opět předává zaměstnavatel svému zaměstnanci formulář k určení ztížení společenského uplatnění pro ošetřujícího lékaře. Ve formulářích se opakovaně setkáváme s těmito chybami:

  • opomenutí některé z položky trvalých následků;
  • nesprávná klasifikace stupně trvalého následku (lehký, střední a těžký stupeň).

Na základě nesprávně vyplněného formuláře může poškozený zaměstnanec získat výrazně nižší odškodnění, než na které mu vzniklo právo. Pro získání odpovídajícího odškodnění lze více než doporučit kontaktovat znalce z oboru zdravotnictví.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc při získávání odškodnění

Pro naše klienty vždy zajišťujeme hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění od našeho spolupracujícího znalce, abychom měli k dispozici správný výpočet odškodnění.

Utrpěli jste pracovní úraz a přejete si získat odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění? Můžete nás nezávazně kontaktovat. Právní pomoc poskytujeme rychle, odborně a za předem stanovenou podílovou odměnu z vymoženého plnění. Řídíme se zásadou, že když nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nehradíte žádnou odměnu.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.