Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu

Odškodnění pracovního úrazu. Jak na správnou výši finanční kompenzace?
Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu

Odškodnění pracovního úrazu

Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu? Zákoník práce vymezuje pracovní úraz jako situaci, kdy dojde k poškození zdraví zaměstnance v důsledku náhlého, krátkodobého a násilného působení vnějších sil. Tato definice je klíčová pro určení, zda situace je vůbec pracovním úrazem a určení práva zaměstnance na přiznání odškodného.

Je důležité, aby zaměstnanec v případě pracovního úrazu neprodleně informoval svého zaměstnavatele. Pokud následná pracovní neschopnost trvá déle než tři dny, zaměstnavatel musí vystavit záznam o pracovním úrazu, který slouží jako důležitý důkaz v řízení o přiznání odškodného.

Právo na odškodnění se vztahuje na všechny typy pracovních poměrů, a to bez ohledu na jejich formu (například hlavní pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce). Toto právo zůstává zachováno i v případě, že zaměstnanec kvůli pracovnímu úrazu ukončí následně pracovní poměr.

Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu? Obvykle bolestné, ušlý výdělek, náklady léčení a cestovné. V řadě případů lze řešit také ztížení společenského uplatnění, náklady péče a rentu.

lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Role pojišťovny zaměstnavatele

Všichni zaměstnavatelé mají povinnost mít pojištění proti škodám způsobeným pracovními úrazy. V případě, že se pracovní úraz stane, je odškodnění hrazeno z tohoto pojištění. Po oznámení úrazu nadřízenému je na zaměstnavateli, aby potvrdil úraz jako pracovní a informoval o něm svou pojišťovnu.

Nicméně v praxi se často vyskytují komplikace, jako jsou neshody mezi zaměstnavatelem a pojišťovnou ohledně uznání úrazu jako pracovního nebo spory o míru spoluodpovědnosti zaměstnance na vzniklé újmě.

Role pojišťovny je však zásadní při řešení odškodnění pracovního úrazu.

Podívejte se na video s naším právníkem Mgr. Radkem Novotným k tématu odškodnění pracovního úrazu:

Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu

V případě pracovního úrazu má zaměstnanec obvykle právo na následující odškodnění:

1. Bolestné: Tento druh odškodného pokrývá fyzickou, částečně také psychickou bolest způsobenou úrazem. Lze ji žádat již po prvotním ošetření nebo hospitalizaci. Budoucí operace lze snadno vyřešit doplatkem bolestného.

2. Ušlý výdělek a renta: Zaměstnanec, který je kvůli úrazu neschopen pracovat, může požadovat kompenzaci za ztrátu příjmů a v určitých případech také rentu.

3. Náklady na léčbu: Zahrnují náklady na léky, lékařské ošetření a zdravotní pomůcky, přičemž je třeba mít doklady o těchto výdajích.

4. Ztížení společenského uplatnění: Pokud úraz způsobí trvalá omezení v běžném životě a sociálních aktivitách, může zaměstnanec požadovat odškodnění za tyto nepříjemné následky úrazu. Ztížení společenského uplatnění = trvalé následky.

5. Věcná škoda: V některých případech, kdy je v důsledku úrazu poškozen osobní majetek, lze požadovat náhradu za jeho opravu nebo úplnou ztrátu.

Je třeba zdůraznit, že každý případ je individuální a vyžaduje pečlivé posouzení, aby bylo stanoveno správné odškodnění pracovního úrazu pro konkrétního zaměstnance.

Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu? Výše uvedené náhrady.

Co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu

Bolestné u pracovního úrazu

Odškodnění za bolestné je stanoveno podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., které přiděluje každému zranění určitý počet bodů. V roce 2023 byla hodnota jednoho bodu stanovena na 393,06 Kč a v roce 2024 se zvýšila na 424,27 Kč. Pokud se jedná o více zranění, body se sčítají. Někdy může dojít i k navýšení základního bolestného za komplikace nebo operační výkony.

Níže uvádíme pro lepší představu příklady odškodnění za bolestné v roce 2024:

Zranění:Body:Odškodnění
zlomenina lebeční klenby208 485,40 Kč
otřes mozku těžký6025 456,20 Kč
pneumotorax oboustranný15063 640,50 Kč

Trvalé následky pracovního úrazu

Ztížení společenského uplatnění je další možnou náhradou v případě pracovního úrazu. Tento druh kompenzace je stanoven podle nařízení stejně jako bolestné, přičemž hodnota jednoho bodu je taktéž stejná. Za účelem posouzení ztížení společenského uplatnění je nutné, aby byl stav po úrazu relativně ustálen, a to obvykle jeden rok od doby, kdy došlo k pracovnímu úrazu.

Částky odškodnění za trvalé následky jsou obvykle nejvyššími ze všech náhrad a jsou určeny na základě lékařských posudků. Jejich výše se liší podle konkrétních okolností každého případu a může být individuálně stanovena s ohledem na míru omezení v běžném životě a společenské aktivitě poškozeného zaměstnance.

Trvalý následek:Body:Odškodnění:
Perforace nosní přepážky16067 883,20 Kč
Ztráta obou boltců680288 491,60 Kč
Ztráta ledviny1000424 270,- Kč

Opakující se chyby ve výpočtech odškodnění

Správný výpočet náhrad za bolest a ztížení společenského uplatnění je důležitým prvkem v procesu odškodnění pracovního úrazu. Avšak z naší praxe víme, že často dochází k závažným chybám, které mohou ovlivnit konečnou výši odškodného.

Pokud jde o odškodnění bolestného, zaměstnanci obdrží od zaměstnavatele formulář pojišťovny s pokynem, ať jim formulář vyplní ošetřující lékař. Bohužel, lékaři nemusí mít dostatečné znalosti a mohou formulář vyplnit s chybami, a to přesněji:

  • často zapomenou na některé položky zranění, nebo
  • nezvýší odškodnění pro operační zákroky a komplikace léčby.

Stejně tak může dojít k chybám při odškodnění ztížení společenského uplatnění, a to jako je opomenutí některých zranění nebo nesprávná kategorizace jejich závažnosti.

Tyto chyby mohou výrazně ovlivnit výši odškodného, a proto je doporučeno se obrátit na specializované znalce, kteří mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti s výpočty náhrad dle nařízení vlády.

Pro naše klienty vždy zajišťujeme znalecký posudek na hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc poškozeným

Pokud jste se ocitli v podobné situaci, může být pro vás proces odškodnění pracovního úrazu složitý a zmatečný. Dlouhodobě se specializujeme na odškodnění pracovních úrazů, kdy první konzultace je vždy zdarma. Nezávazně se na nás tedy obraťte.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.