Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu

Utrpěli jste pracovní úraz při plnění pracovních povinností? Poradíme, jak na odškodnění.
jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu

Pracovní úraz a právo na odškodnění

Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu je častá otázka poškozeného zaměstnance pracovním úrazem. Zákoník práce vymezuje pracovní úraz jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, které vzniklo nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Zaměstnanec je povinen pracovní úraz ihned nahlásit zaměstnavateli. Pokud tak neučiní, mohou nastat zbytečné komplikace při zajištění odškodnění.

Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu

Pokud na pracovišti dojde k pracovnímu úrazu, jehož následkem je pracovní neschopnost zaměstnance delší než 3 dny nebo smrt zaměstnance, vzniká zaměstnavateli povinnost vystavit záznam o pracovním úrazu. Záznam je zaměstnavatel povinen vyhotovit do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Poraněnému zaměstnanci vzniká právo na vydání záznamu o pracovním úrazu. Pokud zaměstnanec následkem zranění zemře, záznam obdrží rodinní příslušníci.

Záznam o pracovním úraze je zásadním důkazem o pracovním úraze. Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu? Zejména zajistit kopii záznamu o pracovním úrazu co nejdříve po pracovním úraze.

Bolestné u pracovních úrazů

Přehled náhrad k odškodnění pracovního úrazu

S otázkou jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu je přirozeně spojena otázka, jaké náhrady může žádat poškozený zaměstnanec. Obecně je přehled náhrad následující:

  • Bolestné;
  • Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (ušlý výdělek);
  • Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renta);
  • Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky pracovního úrazu);
  • Náklady léčení, péče a cestovného;
  • Věcná škoda.

Každý případ je nutné posoudit individuálně a zjistit, které náhrady a v jaký okamžik je možné je žádat.

Bolestné u pracovního úrazu

Nejčastěji uplatňovanou náhradou u pracovního úrazu je bolestné. Výpočet náhrady upravuje nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Podle nařízení náleží každému zranění určitý počet bodů, které se sčítají. Body náleží také za operační zákroky. Hodnota jednoho bodu je stanovena na 250,- Kč. Vypočítané bolestné lze zvýšit, pokud při léčbě nastanou komplikace.

Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu z hlediska bolestného? Zejména zajistit správný bodový výpočet bolestného, který neopomene zahrnout body za případné operace a komplikace léčby.

jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu

Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Pokud následkem pracovního úrazu nastane pracovní neschopnost, vzniká zaměstnanci právo na ušlý výdělek. Výše odškodnění ušlého výdělku u pracovního úrazu odpovídá rozdílu mezi průměrným výdělkem před pracovním úrazem a náhradou mzdy od zaměstnavatele a vyplacenými nemocenskými dávkami. Zákoník práce zakotvuje zaměstnavateli povinnost vyplácet ušlý výdělek každý měsíc, pokud se strany nedohodnou jinak.

Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Právo na náhradu ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniká za podmínky, že u poškozeného zaměstnance dojde v příčinné souvislosti s pracovním úrazem k poklesu výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Výše náhrady odpovídá rozdílu mezi průměrným měsíčním hrubým výdělkem zaměstnance (resp. pravděpodobným výdělkem) a vypláceným výdělkem po pracovním úrazu s případným připočtením invalidního důchodu, na který vznikl případně nárok následkem zranění. Kompenzace se obvykle přiznává v pravidelném měsíčním režimu.

Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky)

Ztížení společenského uplatnění lze chápat jako přetrvávající psychické nebo fyzické potíže, které nastaly následkem pracovního úrazu. Trvalé následky pracovního úrazu lze zpravidla uplatňovat rok po pracovním úrazu. Výpočet náhrady se opět řídí nařízení vlády č. 276/2015 Sb. a je obdobný jako u bolestného. Příloha č. 3 nařízení vlády stanoví počty bodů za jednotlivá zranění. Hodnota jednoho bodu pro rok 2022 je 250 Kč.

V některých případech lze však vymáhat vyšší odškodnění ztížení společenského uplatnění jiným výpočtovým mechanismem dle Metodiky Nejvyššího soudu.

Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu často zahrnuje volbu vhodné strategie a výpočtu odškodnění trvalých následků pracovního úrazu.

AKTUALIZACE: Od roku 2023 se hodnota bodu každý rok mění a je vyšší než 250,- Kč za bod. Například v roce 2023 je hodnota jednoho bodu ve výši 393,06 Kč.

Náklady léčení, péče a cestovného

Zraněný zaměstnanec může žádat proplacení léků a zdravotnických pomůcek, které užíval pro zlepšení zdravotního stavu. Zároveň zraněnému vzniká právo na proplacení nákladů, které mu vznikly při přepravě do zdravotnického zařízení. Cestovné se obvykle dokládá čestným prohlášením, kde zaměstnanec uvede všechny cesty, které byl nucen absolvovat. Každou cestu je nutné doložit příslušnou lékařskou zprávou. Pokud zaměstnanec utrpěl vážnější zranění a není schopen se o sebe sám postarat, může žádat odškodnění nákladů péče.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc pro poškozené zaměstnance

Jak postupovat při odškodnění pracovního úrazu? Zejména zajistit záznam o pracovním úraze a následně uplatňovat veškeré možné náhrady odškodnění s jejich správným výpočtem. Utrpěli jste pracovní úraz a přejete si získat odškodnění? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Poskytneme bezplatnou konzultaci a navrhneme vhodné řešení.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.