Krácení odškodnění pracovního úrazu

Řešíte pracovní úraz a pojišťovna zaměstnavatele vám krátila odškodnění? Přečtěte si tento článek.
Krácení odškodnění pracovního úrazu

Odškodnění pracovního úrazu

Základem pro odškodnění pracovního úrazu je uznání pracovního úrazu zaměstnavatelem, které se formálně realizujeme zejména záznamem o pracovním úraze. Krácení odškodnění pracovního úrazu nastává především v následném procesu řešení jednotlivých náhrad odškodnění s pojišťovnou zaměstnavatele, která má „hlavní slovo“ při vyplácení odškodnění za pracovní úraz.

Krácení odškodnění pracovního úrazu

V naší odškodňovací praxi právníků, kteří zastupují poškozené zaměstnance, se setkáváme nejčastěji s těmito případy krácení odškodnění pracovního úrazu:

  • neuznání délky pracovní neschopnosti v souvislosti s pracovním úrazem;
  • krácení odškodnění bolestného nebo ztížení společenského uplatnění (trvalých následků pracovního úrazu);
  • zamítnutí nebo krácení odškodnění pracovního úrazu pro predispozice zaměstnance.

Krácení odškodnění pracovního úrazu nemusí automaticky znamenat potřebu soudního sporu se zaměstnavatelem. V řadě případů lze dosáhnout zrušení krácení odškodnění pracovního úrazu mimosoudně při předložení vhodné argumentace a důkazů.

Krácení odškodnění pracovního úrazu

Neuznání délky pracovní neschopnosti

Vážné pracovní úrazy obvykle způsobí delší pracovní neschopnost, která může trvat i řadu měsíců. Pojišťovna zaměstnavatele však v některých případech uzná pouze část pracovní neschopnosti v souvislosti s léčbou pracovního úrazu. Většinou takto postupuje na základě posudku svého znalce, který vymezí obvyklou délku léčení zranění při pracovním úraze. Lidský organismus je však individuální. Krácení odškodnění pracovního úrazu může být tak neoprávněné, když léčba zraněného zaměstnance byla účelná a nebyla nikterak účelově prodlužována. Základem pro právní argumentaci jsou lékařské zprávy poškozeného zaměstnance o léčbě a případné potvrzení ošetřujících lékařů. V některých případech bude nutné také zajistit další nezávislý znalecký posudek o délce pracovní neschopnosti v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem.

Krácení bolestného nebo trvalých následků pracovního úrazu

Krácení odškodnění pracovního úrazu může představovat chyby ve výpočtech odškodnění bolestného a trvalých následků pracovního úrazu (ztížení společenského uplatnění). Důvodem krácení je často ta skutečnost, že odškodnění těchto náhrad je vypočteno na formulářích pojišťovny prostřednictvím ošetřujícího lékaře poškozeného, kdy se setkáváme s těmito chybami:

  • Opomenutí některých položek zranění bolestného dle nařízení vlády;
  • Neuvedení zvýšení základního odškodnění bolestného, když jsou splněny podmínky;
  • Nezahrnutí bodů bolestného za operační zákroky.
  • Opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
  • Nesprávná klasifikace stupně trvalého následku na škále od lehkého stupně až po těžký stupeň.

Tyto chyby následně vedou ke zbytečnému snížení odškodnění pro poškozeného zaměstnance. Pokud však nebyla uzavřena dohoda o narovnání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem k odškodnění těchto náhrad, pak lze řešit správný výpočet a žádat doplatek odškodnění.

Příklad z praxe:

Petr utrpěl vážný pracovní úraz s trvalými následky. Petr postupoval v součinnosti s pojišťovnou zaměstnavatele a nechal vyplnit svého ošetřujícího lékaře formuláře na hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Jakmile obdržel odškodnění, rozhodnul se nás oslovit ke kontrole. Po provedené revizi jsme dospěli k názoru, že výpočty nejsou správné, a proto jsme zajistili znalecký posudek na správný výpočet odškodnění a úspěšně mimosoudně vymohli doplatek bolestného a za trvalé následky pracovního úrazu.

Zamítnutí odškodnění pro predispozice

Krácení odškodnění pracovního úrazu může také znamenat zamítnutí poskytnutí odškodnění poškozenému zaměstnanci s odůvodněním pojišťovny, že poškozený zaměstnanec měl již predispozice k chorobě. Často nastává tato situace u poranění páteře poškozeného zaměstnance. V takovém případě je nutné vycházet z rozhodnutí Nejvyššího soudu, které stanovilo, že pracovní úraz nemusí být jedinou příčinou vzniku škody, postačí, jde-li o jednu z příčin, avšak příčinu důležitou, podstatnou a značnou.

Z hlediska praktického je nutné zkoumat lékařské zprávy poškozeného zaměstnance o tvrzených predispozicích včetně prostudování zdravotnické dokumentace před pracovním úrazem. V některých případech je nutné také zajistit znalecký posudek k vyjádření o významu predispozic ve vztahu k následkům pracovního úrazu. Následně se pojišťovně zaměstnavatele předloží argumentace a důkazy ke zrušení krácení odškodnění. Pokud se mimosoudně nepodaří zvrátit krácení, pak je vždy na dohodě s klientem, zda zahájit soudní spor o vymožení kráceného odškodnění.

Specialisté na případy odškodnění

Právní pomoc pro poškozené zaměstnance

Řešíte krácení odškodnění pracovního úrazu? Můžete se na nás obrátit. Jsme právníci pro oblast odškodnění pracovních úrazů. Konzultace případu je zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.