Odškodnění pracovního úrazu v roce 2024

Jak na odškodnění pracovního úrazu v roce 2024. Poradíme v tomto článku k řešení jednotlivých náhrad újmy na zdraví.
Odškodnění pracovního úrazu 2024

První kroky po pracovním úraze

Pro úspěšné odškodnění pracovního úrazu je potřeba, když zaměstnanec utrpí úraz, musí o tom bezodkladně informovat svého zaměstnavatele.

Pokud je pracovní neschopnost zaměstnance následkem pracovního úrazu delší než tři dny, pak je zaměstnavatel povinen vystavit záznam o pracovním úraze, kdy jedno vyhotovení předá poškozenému zaměstnanci.

Pro odškodnění pracovního úrazu je zásadní, aby si zaměstnanec zajistil tento záznam o pracovním úraze.

Podívejte se také na video s naším právníkem Mgr. Radkem Novotným k tématu odškodnění pracovního úrazu:

Odškodnění pracovního úrazu: Jaké druhy náhrad může zaměstnanec požadovat?

Odškodnění pracovního úrazu může zahrnovat řešení řady náhrad, a to například:

  • Bolestné – o tuto náhradu může žádat zpravidla každý poškozený zaměstnanec;
  • Ušlý výdělek – náhrada ztráty na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti;
  • Náklady cestovného – všechny cesty, které musel poškozený zaměstnanec absolvovat do zdravotnických zařízení a zpět;
  • Náklady léčení – souhrn nákladů za léky, zdravotnické pomůcky či terapie;
  • Náklady péče o nesoběstačnou osobu;
  • Ztížení společenského uplatnění – trvalé následky;
  • Věcná škoda.

Odškodnění pracovního úrazu zejména s trvalými následky je komplexní proces vyžadující správný výpočet odškodnění jednotlivých náhrad. Nevíte si rady? Nezávazně nás kontaktujte ke konzultaci zdarma.

Odškodnění pracovního úrazu 2024

Bolestné po pracovním úrazu

Hodnocení náhrady za bolest je provedeno na základě bodového systému, který je stanoven v nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Závažnost každého zranění je vyjádřena specifickým počtem bodů.

V roce 2024 je hodnota jednoho bodu 424,27 Kč – hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.

V případě, že poškozený zaměstnanec utrpí více zranění současně, body za jednotlivá zranění se sčítají. Kromě toho lze přidělit dodatečné body za chirurgické zákroky, na což se často zapomíná.

Několik příkladů bolestného v roce 2024 při odškodnění pracovního úrazu:

zlomenina výběžku krčního obratle  30 bodů  12.728,- Kč
zlomenina kostrče  50 bodů  21.214,- Kč
poranění podkolenní tepny  150 bodů  63.641,- Kč

Jak získat odškodnění bolestného

Náhrada bolestného má za úkol kompenzovat nemajetkovou újmu, která byla způsobena poškozením zdraví. Jeho primárním účelem je alespoň částečně vykompenzovat fyzické a emocionální nepříjemnosti vyplývající z daného zranění. Tento typ odškodnění pracovního úrazu je možné uplatnit téměř u jakéhokoliv druhu tělesného zranění.

Po prodělání pracovního úrazu je poškozenému většinou pojišťovnou zaměstnavatele poslán formulář na uplatnění bolestného, který následně vyplní ošetřující lékař zraněného. Daný postup nepovažujeme za zcela vhodný, jelikož ošetřující lékař poškozeného nebývá zpravidla potřebně proškolen k výpočtu daného odškodnění bolestného.

Mezi nejčastější chyby, se kterými se v souvislosti s tímto tématem setkáváme, jsou:

  • Opomenutí některého poranění;
  • Nezahrnutí bolestného za operační zákroky;
  • Nezvýšení bolestného pro nastalé komplikace při léčbě.

Aby byl pracovní úraz řádně odškodněn, je zásadní, aby byla správně vypočtena hodnota bolestného a hodnota ztížení společenského uplatnění. V naší praxi tedy pro tuto část využíváme služeb specializovaného znalce spíše než formulářů pojišťovny.

Pro naše klienty zajistíme potřebný a kvalitní posudek, který je nezbytný pro správné stanovení výše odškodnění pracovního úrazu.

bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Náhrada ušlého výdělku

Zaměstnanec má právo na náhradu ušlého výdělku po dobu, kdy je v pracovní neschopnosti v souvislosti s účelnou léčbou utrpěného pracovního úrazu. Tato finanční náhrada je vypočítávána jako rozdíl mezi průměrným měsíčním výdělkem zaměstnance a dávkami, které mu náleží z nemocenského pojištění. Zaměstnavatel je povinen tuto náhradu vyplácet v pravidelných měsíčních intervalech. Je však možné, že zaměstnavatel a zaměstnanec si mohou dohodnout jiný způsob a termíny vyplácení.

Bohužel se v praxi setkáváme s případy, kdy zaměstnavatel nevyplácí zaměstnanci pravidelně ušlý výdělek, ale chce vyčkat až na ukončení pracovní neschopnosti poškozeného zaměstnance. Tento postup je obvykle neoprávněný v procesu odškodnění pracovního úrazu.

Náklady cestovného, léčení a péče

Odškodnění pracovního úrazu představuje řešení i jiných náhrad než všeobecně známého bolestného a ušlého výdělku.

Jedná se o náklady spojené s léčením po daném pracovním úrazu. Náklady cestovného jsou náklady na přepravu do zdravotnických zařízení a zpět, léčení zase představuje doplatky za léky, fyzioterapii, nákup potřebných zdravotnických pomůcek apod. Náklady péče představují náhradu za péči u nesoběstačného zaměstnance.

Aby byly tyto náklady řádně uplatněny, je potřeba je prokázat daňovými doklady, čestnými prohlášeními nebo zdravotní dokumentací, které prokazují, že poškozenému vznikl náklad.

co platí zaměstnavatel při pracovním úrazu?

Ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky

Hodnocení náhrady za ztížení společenského uplatnění, známé také jako trvalé následky, je stejné jako v případě náhrady za bolest odvozeno od bodového systému.

Tento systém je stanoven v nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Je důležité poznamenat, že bodové hodnocení pro trvalé následky se odlišuje od bodového hodnocení pro náhradu bolestného.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění v roce 2024 u odškodnění pracovního úrazu:

  deformace nosu  400 bodů  169.708,- Kč
  ztráta chuti  1000 bodů  424.270,- Kč
  ztráta jazyka  2000 bodů  848.540,- Kč

Trvalé následky mají vyšší bodové ohodnocení a vyšší finanční náhradu kvůli tomu, že mají nejen velký zdravotní dopad na poškozeného, ale také společenský a nemálo omezují naplnění sociálních, pracovních a životních potřeb poškozeného.

Jak jsme již zmínili u bolestného, také u ztížení společenského uplatnění může být poškozenému ze strany pojišťovny zaslán formulář, který by měl být vyplněn ošetřujícím lékařem. Ani u ztížení společenského uplatnění tuto metodu výpočtu nedoporučujeme, a to ze stejných důvodů jako u bolestného.

K přesnému odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu důrazně doporučujeme výpočet přenechat specializovanému znalci na tyto výpočty.

Právní pomoc při odškodnění pracovního úrazu

Řešení odškodnění za pracovní úraz může být náročný a komplexní proces. Pokud se potýkáte s tímto problémem, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit. Odškodnění za pracovní úrazy patří mezi naše klíčové oblasti expertízy. Jako první krok nabízíme bezplatnou konzultaci k posouzení vašeho případu.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.