Jak se počítají trvalé následky u pracovního úrazu

Trvalé následky u pracovního úrazu se řeší zpravidla rok od pracovního úrazu. Poradíme v tomto článku, jak na jejich správný výpočet.
trvalé následky u pracovního úrazu

Trvalé následky u pracovního úrazu

V právním a ve zdravotnickém prostředí se odborně trvalé následky u pracovního úrazu označují jako ztížení společenského uplatnění. Co to ale přesně znamená? Trvalé následky představují dlouhodobé zdravotní problémy, které vznikly v důsledku pracovního úrazu. Tyto problémy mají trvalý dopad na sociální, pracovní a každodenní život a možnosti zraněného zaměstnance.

Pokud se tedy zabýváte otázkou trvalých následků u pracovního úrazu, klíčovým termínem je ztížení společenského uplatnění.

Posudek o ztížení společenského uplatnění

Výpočet ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění odkazuje na trvalé následky u pracovního úrazu, které mají dlouhodobý dopad na sociální, pracovní a životní funkce postiženého zaměstnance. Obvykle je možné požádat o odškodnění v této oblasti rok od data úrazu, pokud trvalé zdravotní potíže poškozeného zaměstnance stále přetrvávají.

Odškodnění za trvalé následky u pracovního úrazu je často nejvyšší finanční kompenzací v rámci náhrad za pracovní úraz. Výpočet náhrady se provádí podle bodového systému, jehož kritéria jsou stanovena ve vládním nařízení č. 276/2015 Sb.

V lednu 2023 došlo k významné změně hodnoty bodu. Zatímco od roku 2015 byla hodnota jednoho bodu fixní, stanovená na 250 Kč, od tohoto roku je hodnota bodu 1 % průměrného platu za první až třetí čtvrtletí předešlého roku. Pro rok 2023 to znamená hodnotu 393,06 Kč za bod. Tato hodnota se ale každý rok bude měnit a očekáváme, že od roku 2024 bude hodnota jednoho bodu ještě vyšší než je tento rok.

Příklady odškodnění ztížení společenského uplatnění v roce 2023 (trvalé následky u pracovního úrazu):

Ztráta jednoho zubu podle postavení a estetického dopadu40 b.15.722,- Kč
Deformace nosu400 b.157.224,- Kč
Úplná ztuhlost zápěstí – nedominantní700 b.275.142,- Kč
Deformace boltce těžkého stupně700 b.275.142,- Kč
Omezení pohyblivosti hlezenního kloubu lehkého stupně800 b.314.448,- Kč
Poúrazová paraparéza 1200 b.471.672,- Kč
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně1200 b.471.672,- Kč
Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně1600 b.628.896,- Kč
Porucha řeči centrálního původu po úrazu2000 b.786.120,- Kč
Poúrazová kvadruplegie6000 b.2.358.360,- Kč

Znalecký posudek a trvalé následky u pracovního úrazu

V praxi je postup získání odškodnění za trvalé následky u pracovního úrazu často považován za jednoduchý a rychlý. Obvykle postup funguje tak, že zaměstnavatel předá zaměstnanci specifický formulář od pojišťovny, který je určen pro vyčíslení trvalých následků. Zaměstnanec tento formulář následně odevzdá svému lékaři, který na něm provede bodové hodnocení těchto následků. Po vyplnění je formulář vrácen k zaměstnavateli, který jej předá pojišťovně, a na jeho základě je vyplacena náhrada za ztížení společenského uplatnění.

Avšak tento postup má i své stinné stránky. Jedním z problémů je, že ošetřující lékaři nemusí být vždy dostatečně připraveni na správné bodové hodnocení. To může vést k řadě chyb, včetně:

  • vynechání určitých položek trvalých následků, které by měly být hodnoceny;
  • neadekvátní určení závažnosti trvalého následku, který by měl být kategorizován v rozmezí od mírných až po vážné následky.

Takové nepřesnosti mohou značně snížit výši odškodnění pro trvalé následky u pracovního úrazu, které poškozený zaměstnanec má dostat. Proto doporučujeme výpočet ztížení společenského uplatnění přenechat specializovanému znalci v oblasti zdravotnictví, který je schopen vypracovat podrobný a přesný výpočet bodového hodnocení trvalých následků.

V případě, že zaměstnanec má pochybnosti o správnosti vypočítaného odškodnění a už nějaké odškodnění přijal, existuje často možnost realizovat kontrolní výpočet. Na základě tohoto revizního výpočtu je následně možné uplatnit nárok na doplatek odškodnění.

Naši klienti mohou využít služeb našeho spolupracujícího znalce, který provádí podrobný výpočet trvalých následků. Rozumíme finančním obtížím, které mohou po úrazu nastat, a proto jsme připraveni náklady za znalecký posudek uhradit a odečíst je až po obdržení finálního odškodnění.

trvalé následky u pracovního úrazu

Jaké kroky jsou nutné k získání odškodnění

Oznámení o pracovním úrazu a následné kroky pro získání odškodnění jsou nezbytně důležité a mají své jasné právní rámce. V první řadě je naprosto klíčové, aby zaměstnanec okamžitě informoval svého nadřízeného o jakémkoliv zranění, které utrpěl na pracovišti. Tento krok je nejen zákonem předepsaný, ale i v zájmu zaměstnance, pokud si chce zachovat právo na odškodnění.

Pokud dojde k situaci, kdy zaměstnanci vznikne pracovní neschopnost delší než tři kalendářní dny, zaměstnavatel je povinen vystavit oficiální záznam o pracovním úrazu. Tento záznam je základním dokumentem, na základě kterého se posuzuje další postup a možné odškodnění.

Pokud jde o odškodnění za ztížení společenského uplatnění, je možné o něj formálně požádat obvykle až po uplynutí jednoho roku od data pracovního úrazu. Tento termín je stanoven z toho důvodu, aby bylo možné zhodnotit, zda a jaké trvalé následky má zranění pro zaměstnance. Jde o následky, které mají dlouhodobý vliv na kvalitu života zaměstnance, omezují jeho schopnost plně se zapojit do společenských, pracovních a osobních aktivit, a tak zasahují do jeho každodenního života.

Všechny tyto aspekty je třeba brát v úvahu při řešení odškodnění za trvalé následky u pracovního úrazu, a je dobré být v těchto záležitostech maximálně informován a opatrný.

Ztížení společenského uplatnění

Ošetření pracovního úrazu a následné odškodnění jsou komplexními procesy, které mohou zahrnovat několik druhů náhrad. Zaměstnanci by měli být informováni nejen o možnosti získat odškodnění za ztížení společenského uplatnění, ale také o dalších finančních nárocích, na které mají právo. Tyto nároky mohou zahrnovat obvykle bolestné, náhradu za ušlý výdělek, pokrytí nákladů na léčení, náhradu cestovného a náklady spojené s péčí o poškozeného.

Protože odškodnění a finanční náhrady jsou často stanovovány na základě určitého bodového systému, je nanejvýš doporučeno obrátit se na specializovaného znalce. Tento znalec má zpravidla rozsáhlé znalosti v oblasti zdravotního stavu a právních aspektů odškodnění pracovního úrazu. Pomůže vám správně vyhodnotit míru trvalých následků a určit výši bolestného, což může být klíčové pro získání spravedlivého a adekvátního odškodnění.

Jelikož výpočet odškodnění za trvalé následky u pracovního úrazu je často založen na lékařských posudcích a zprávách, je krajně důležité všechny tyto dokumenty pečlivě uchovávat. Všechny lékařské zprávy, záznamy a jiné relevantní informace by měly být archivovány a přístupné pro případnou další revizi. Tyto dokumenty následně poslouží jako základ, na kterém ošetřující lékař či znalec určí výši bodového hodnocení ztížení společenského uplatnění. Tento postup zvyšuje pravděpodobnost, že zaměstnanec obdrží odškodnění, které spravedlivě reflektuje jeho skutečný fyzický a psychický stav po pracovním úrazu.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc poškozeným

Potřebujete zajistit náhradu za trvalé následky u pracovního úrazu? Nezávazně nás kontaktujte. Poškozeným zaměstnancům poskytujeme konzultaci zdarma.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.