Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti

Řešíte získání odškodnění za smrt blízké osoby následkem pracovního úrazu? Poradíme v tomto článku.
Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti

Pracovní úraz s následkem smrti

Při řešení odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti mohou pozůstalí uplatňovat zejména tyto náhrady dle zákoníku práce:

  • Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem;
  • Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých;
  • Náhrada nákladů na výživu pozůstalých.

U každého případu odškodnění smrtelného pracovního úrazu je nutné nejprve posoudit, které náhrady a pro které pozůstalé lze oprávněně žádat.

Nevyznáte se ve spleti paragrafů při řešení této životní situace? Využijte konzultaci zdarma s právníkem naší advokátní kanceláře. Konzultaci lze realizovat telefonicky, e-mailem nebo osobně.

na co mám nárok při pracovním úrazu

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti lze žádat přímo u zaměstnavatele, který ve spolupráci se svojí pojišťovnou poskytuje odškodnění pozůstalým. Zaměstnavatel je povinen být pro tyto případy pojištěn tak, aby mohlo dojít k řádnému odškodnění.

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti se řeší obvykle po ukončení vyšetřování všech okolností pracovního úrazu. Pozůstali mají právo na vydání záznamu o pracovním úrazu. Pro každý jednotlivý případ je nutné stanovit správný postup a hlídat si případné riziko promlčení.

Když probíhá trestní řízení pro smrtelný pracovní úraz, tak se mohou pozůstalí nechat zastoupit zmocněncem, který je oprávněn vykonávat práva na účast na výslechu obviněného, svědků, nahlížet do trestního spisu a také se účastnit hlavního líčení u trestního soudu. Doporučujeme pozůstalým být aktivní a zajímat se o průběh trestního řízení.

Kdo může žádat odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti

Pro konkrétní náhrady zákoník práce určuje okruh osob, které mají právo na odškodnění po úmrtí zemřelého zaměstnance následkem pracovního úrazu. Například jednorázovou náhradu nemajetkové újmy mohou žádat zejména pozůstalí jakožto manžel/ka nebo partner/ka, děti a rodiče zemřelého.

Opět platí, že je nutné individuálně posoudit konkrétní případ a stanovit okruh oprávněných osob a náhrad k řešení odškodnění smrtelného pracovního úrazu.

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti

Náklady pohřbu

Náklady pohřbu jsou hrazeny tomu, kdo je vynaložil. Jedná se především o náklady na zřízení pomníku nebo desky, výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti vyplývá ze zákoníku práce. Konkrétní výše odškodnění doznala oproti dřívějšímu paušálnímu odškodnění jednorázové náhrady nemajetkové újmy výraznému navýšení, neboť v současnosti mají pozůstali právo na odškodnění ve výši nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku úrazu.

V letošním roce je tak předpokládaná obvyklá výše odškodnění jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých v případě nejbližších příbuzných (rodiče, manžel/ka, děti) ve výši 500.000,- Kč až 1.000.000,- Kč. Oprávněným okruhem dalších osob k uplatnění odškodnění mohou být i vzdálenější příbuzní nebo osoby blízké zemřelého zaměstnance, avšak obvykle s nižším odškodnění. Každý případ má svá individuální specifika.

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku.

Konkrétní výše je pak stanovena na výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat jedné osobě. V případě více osob se pak jedná o  80 % tohoto průměrného výdělku. Je třeba pamatovat že od předmětné výše se odečítá důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance (sirotčí, vdovský důchod).

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc pozůstalým

Řešíte odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Jsme specializovaná advokátní kancelář, kdy právní pomoc poskytujeme dle těchto zásad:

  • pokud nevymůžeme žádné odškodnění, tak nám nic nehradíte;
  • zajistíme jednání s pojišťovnou zaměstnavatele k vymáhání odškodnění veškerých možných náhrad v maximální výši;
  • prvotní konzultace je vždy zdarma.

Nezávazně nás kontaktujte ke konzultaci a posouzení vašeho případu.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.