Odškodnění smrtelného pracovního úrazu

Pracovní úraz s následkem smrti a právo pozůstalých na odškodnění.
Odškodnění smrtelného pracovního úrazu

Smrt a ztráta blízké osoby v důsledku pracovního úrazu představuje velice náročnou situaci, která zanechává stopy na emocionální i finanční stabilitě rodiny. Zákoník práce poskytuje možnosti pro odškodnění smrtelného pracovního úrazu.

V tomto článku se věnujeme tomu, jaké náhrady lze požadovat jako odškodnění smrtelného pracovního úrazu.

Kdo může žádat odškodnění smrtelného pracovního úrazu

Právo na odškodnění za smrtelný pracovní úraz mohou uplatnit zejména osoby blízké zemřelého. Mezi ně lze zařadit manžela nebo manželku, partnera nebo partnerku, děti, rodiče a v některých případech i další příbuzní jako jsou sourozenci a další.

Odškodnění smrtelného pracovního úrazu je také podmíněno skutečností, že zaměstnavatel se zcela nezprostil odpovědnosti za škodu dle podmínek zákoníku práce.

Jak probíhá proces odškodnění

Po smrtelném pracovním úrazu se otázka odškodnění obvykle začíná řešit až po dokončení vyšetřování všech relevantních okolností úrazu. Pozůstalí mají právní nárok na vydání záznamu o pracovním úrazu. Každý případ vyžaduje individuální přístup a postup. Pozůstalí nesmí opomenout běh promlčecí lhůty a s ním spojené riziko promlčení nároků.

Žádost o odškodnění smrtelného pracovního úrazu se obvykle adresuje zaměstnavateli a také pojišťovně, u které má zaměstnavatel sjednané zákonné pojištění pro odpovědnost za škodu při pracovních úrazech. Zaměstnavatel je povinen být pro tyto případy pojištěn tak, aby mohlo dojít k řádnému odškodnění.

Když probíhá trestní řízení pro smrtelný pracovní úraz, tak se mohou pozůstalí nechat zastoupit zmocněncem, který je oprávněn vykonávat práva na účast na výslechu obviněného, svědků, nahlížet do trestního spisu a také se účastnit hlavního líčení u trestního soudu. Doporučujeme pozůstalým být aktivní a zajímat se o průběh trestního řízení, protože výsledky trestního řízení mohou mít zásadní vliv na odškodnění smrtelného pracovního úrazu.

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti

Odškodnění po smrtelném pracovním úrazu

Odškodnění smrtelného pracovního úrazu stanovuje několik náhrad dle zákoníku práce, a to zejména:

  • Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalým;
  • Náhrada nákladů spojených s pohřbem;
  • Náhrada nákladů na výživu pozůstalých.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalým

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalým je formou odškodnění smrtelného pracovního úrazu, která se poskytuje za emoční bolest a utrpení způsobené ztrátou blízké osoby v důsledku smrtelného pracovního úrazu. Cílem této náhrady je poskytnout určitou formu zadostiučinění za utrpení a ztrátu kvality života, kterou pozůstalí prožívají.

Výše náhrady se obvykle stanovuje na základě individuálního posouzení konkrétního případu a může se lišit v závislosti na specifických okolnostech. Obvyklá výše odškodnění jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých se v případě nejbližších příbuzných (rodiče, manžel/ka, děti) pohybuje ve výši 500.000,- Kč až 1.000.000,- Kč. Oprávněným okruhem dalších osob k uplatnění odškodnění mohou být i vzdálenější příbuzní nebo osoby blízké zemřelého zaměstnance. U těchto osob se však často setkáváme s nižšími částkami odškodnění.

Odškodnění smrtelného pracovního úrazu

Náhrada nákladů spojených s pohřbem

Odškodnění nákladů spojených s pohřbem je jednou z možných forem odškodnění v případě smrtelného pracovního úrazu. Ztráta blízké osoby je pro rodinu a přátele sama o sobě těžká a finanční břemeno spojené s pohřbem může tuto situaci ještě ztížit. Právě proto zákoník práce stanovuje, že pozůstalí mají nárok na náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem.

Jedná se především o náklady na zřízení pomníku nebo desky, výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky, cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení osobám blízkým.

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých je další důležitou součástí odškodnění v případě smrtelného pracovního úrazu. Zemřelý zaměstnanec mohl být hlavním přispěvatelem do rodinného rozpočtu a jeho ztráta může mít finanční dopady na pozůstalé. Náhrada nákladů na výživu je určena k pokrytí životních nákladů.

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých přísluší pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat, a to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku.

Konkrétní výše je pak stanovena na výši 50 % průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat jedné osobě. V případě více osob se pak jedná o  80 % tohoto průměrného výdělku. Je třeba pamatovat že od předmětné výše se odečítá důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance (sirotčí, vdovský důchod).

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc pozůstalým

Odškodnění smrtelného pracovního úrazu může být složité. Pozůstalým proto vždy poskytujeme konzultaci zdarma. Nezávazně nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem k domluvě bezplatné konzultace.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.