Tipy a rady při odškodnění pracovního úrazu

Stali jste se obětí pracovního úrazu a nevíte, jak získat odškodnění? V článku vysvětlíme, jak postupovat při žádosti o finanční náhradu za zranění.
Odškodnění pracovního úrazu

Máte právo na vydání záznamu o pracovním úrazu

Pracovní úraz je v zákoníku práce charakterizován jako zranění zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Odškodnění pracovního úrazu se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 276/2015 Sb.

Pokud zaměstnanec utrpí pracovní úraz, je jeho povinností nahlásit tuto situaci svému nadřízenému bez zbytečného odkladu. Jestliže je zaměstnanec neschopen pracovat déle než tři dny v důsledku takového úrazu, je zaměstnavatel povinen vytvořit záznam o úrazu a předat jej zaměstnanci.

Zaměstnanec má tedy právo na vydání záznamu o pracovním úraze. Při odškodnění pracovního úrazu je tento záznam důležitým důkazem.

Pojišťovna zaměstnavatele hraje zásadní roli

V souladu s právními předpisy každý zaměstnavatel, který má alespoň jednoho zaměstnance, je povinen být pojištěn za škodu vzniklou pracovním úrazem. V případě pracovního úrazu je pak odškodnění vypláceno z tohoto pojištění. Pojišťovna zaměstnavatele tedy má zásadní pozici při řešení odškodnění pracovního úrazu.

Základní povinností zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz, je tento úraz oznámit svému nadřízenému. Je to klíčový krok, který umožňuje, aby se zaměstnavatel mohl postarat o následné řešení odškodnění pracovního úrazu. K těm patří uznání daného zranění jako pracovního úrazu a následné oznámení této skutečnosti své pojišťovně.

V praxi se setkáváme také s případy odškodnění pracovního úrazu, kdy zaměstnavatel a jeho pojišťovna jsou v rozporu z hlediska uznání nebo neuznání pracovního úrazu nebo výše spoluodpovědnosti zaměstnance za škodu.

lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění

Odškodnění pracovního úrazu

Pokud dojde k pracovnímu úrazu, stanovuje zákoník práce náhrady, které může zaměstnanec uplatňovat k odškodnění pracovního úrazu. Konkrétně se jedná:

  1. Bolestné: Tato forma odškodnění je určena k odškodnění fyzické a částečně psychické bolesti, kterou zaměstnanec utrpěl v důsledku úrazu.
  2. Ušlý výdělek a renta: Pokud je zaměstnanec v důsledku úrazu neschopen pracovat, má nárok na kompenzaci ušlých příjmů a v některých případech i na rentu.
  3. Účelně vynaložené náklady spojené s léčením: Toto může zahrnovat náklady na dopravu k lékaři, náklady na péči a léčbu.
  4. Ztížení společenského uplatnění, neboli trvalé následky po úrazu: V případě, že úraz má trvalé následky, které omezují zaměstnance v jeho schopnosti uplatnit se ve společnosti, je možné žádat o odškodnění ztížení společenského uplatnění.
  5. V některých případech i věcná škoda: Pokud došlo v důsledku úrazu k poškození osobního majetku zaměstnance, může být nárok na náhradu také relevantní.

Je důležité podotknout, že každý případ zraněného zaměstnance je nutné posoudit individuálně, aby bylo možné určit, které typy náhrad a v jakém časovém období by měly být k odškodnění uplatněny.

Nejvyšší odškodnění pracovního úrazu obvykle představuje náhrada ztížení společenského uplatnění neboli trvalých následků.

Nevíte si rady při odškodnění pracovního úrazu? Poskytujeme konzultaci zdarma obětem pracovních úrazů. Nezávazně nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Odškodnění pracovního úrazu

Pozor na chyby při odškodnění bolestného

Odškodnění pracovního úrazu se zraněním vždy znamená řešit odškodnění bolestného.

Zaměstnavatel obvykle předá formulář pojišťovny k určení výše bolestného svému zaměstnanci s pokyny, aby si formulář nechal vyplnit svým ošetřujícím lékařem. Poskytnutí formuláře ošetřujícímu lékaři může být jednoduchým způsobem, jak dosáhnout odškodnění, ale toto řešení nese určité riziko. Ošetřující lékaři často nemají dostatečné školení k vyčíslení bolestného a tak se často vyskytují tyto chyby v jejich výpočtech:

  • nezapočítání některého ze zranění,
  • nedostatečné zvýšení základního bolestného v případě komplikací během léčby,
  • nezahrnutí bodů za provedené operace.

Tyto chyby se stávají běžně a v důsledku tohoto pochybení obdrží poškození nižší odškodnění bolestného. Pro zajištění správného výpočtu doporučujeme nechat vyčíslit bolestné prostřednictvím znalce, který se specializuje na výpočty této náhrady.

Pro naše klienty vždy zajistíme výpočet bolestného od spolupracujícího znalce, abychom měli jistotu o správné výši odškodnění.

Posudek o ztížení společenského uplatnění

Pozor na chyby při odškodnění ztížení společenského uplatnění

Odškodnění pracovního úrazu často zahrnuje také řešení trvalých následků. Trvalé následky se odborně označují jako ztížení společenského uplatnění a obvykle se hodnotí rok od pracovního úrazu po relativním ustálení zdravotního stavu.

V průběhu procesu odškodnění ztížení společenského uplatnění, zaměstnavatel obvykle poskytuje svému zaměstnanci formulář, určený k hodnocení ztížení společenského uplatnění, který má vyplnit ošetřující lékař. Opakovaně se setkáváme s těmito chybami ve vyplňování těchto formulářů:

  • opomenutí některé z položek trvalých následků,
  • nesprávné zařazení stupně trvalých následků do kategorií (lehký, střední a těžký stupeň).

Tyto chyby ve plnění formuláře mohou vést k tomu, že zaměstnanec, který utrpěl úraz, obdrží mnohem nižší odškodnění, než na jaké má nárok. Je důležité zdůraznit, že chybně vyplněný formulář může mít značný vliv na výslednou výši odškodnění trvalých následků. Nejenže může dojít k opomenutí některých z položek trvalých následků, ale také nesprávná klasifikace stupně trvalého následku může znamenat, že zaměstnanec obdrží nižší odškodnění, než by mu jinak náleželo.

Proto je klíčové zajistit, že formulář je správně vyplněn. K dosažení tohoto cíle je vhodné obrátit se na znalce z oboru zdravotnictví, který má potřebné zkušenosti a odborné znalosti k provedení správného vyhodnocení a výpočtu odškodnění ztížení společenského uplatnění.

bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Kdy lze žádat odškodnění

Je potřeba zdůraznit, že každá situace zraněného pracovníka vyžaduje individuální posouzení. A následné určení nejvhodnějšího časového rámce pro uplatnění náhrad za pracovníh úraz.

Bolestné často představuje první náhradu, kterou lze uplatnit. Obvykle se žádá v krátké době po úrazu, po prvotním ošetření nebo propuštění z hospitalizace. Bezprostředně poté lze začít uplatňovat náhradu za již vynaložené náklady na léčení (léky, zdravotnické pomůcky atd.). Cestovné za nezbytné návštěvy do zdravotnického zařízení lze rovněž požadovat buď po uskutečnění všech cest nebo po částech.

Náhradu nákladů péče lze žádat najednou nebo po částech. Zejména u osob, které utrpěly vážná zranění, je časté uplatnění nákladů na péči po částech. Po skončení pracovní neschopnosti lze obvykle žádat o náhradu ušlého výdělku, avšak dle zákoníku práce má být proplácen každý měsíc. A konečně, náhradu za ztížení společenského uplatnění neboli trvalé následky lze obvykle uplatnit jeden rok po pracovním úraze.

Častokrát obdrží zaměstnanec informaci, že odškodnění pracovního úrazu lze řešit až po ukončení pracovní neschopnosti. Tato informace je však nesprávná a odškodnění pracovního úrazu lze řešit dříve.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc poškozeným

Pokud jste se stali obětí pracovního úrazu, můžete nás nezávazně kontaktovat. Specializujeme se na odškodnění pracovních úrazů. Konzultace odškodnění je zdarma. Nezávazně nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem k domluvě konzultace.

Pokud se dohodneme na právní pomoci, pak postupujeme dle zásady: „žádné odškodnění, žádná odměna“.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.