Ztížení společenského uplatnění v roce 2024 u pracovního úrazu

Utrpěli jste pracovní úraz a zajímá vás jak získat odškodnění trvalých následků v souvislosti s pracovním úrazem?
ztížení společenského uplatnění 2024

Řešíte odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu? V letošním roce nastává opět změna hodnoty bodu, a to s navýšením odškodnění této náhrady. Více se dozvíte v článku.

Odškodnění pracovního úrazu

Pracovní úraz dle zákoníku práce zahrnuje takové situace, kdy zaměstnanec utrpí zranění nebo dokonce zemře v důsledku krátkodobého a náhlého vnějšího vlivu, který na něj působí během vykonávání jeho pracovních povinností nebo v přímé návaznosti na ně. Odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu je odborné užití pojmu tzv. trvalých zdravotních následků pracovního úrazu.

Pracovní úrazy jsou bohužel stále častým jevem, který může mít závažný negativní vliv na fyzické, ale i psychické zdraví poškozených zaměstnanců. Závažné pracovní úrazy pak mohou mít významný dopad na další budoucí uplatnění jedince, ať už ve smyslu budoucího zaměstnání, ale i soukromého života.

Podívejte se na video s naším právníkem Mgr. Radkem Novotným k odškodnění trvalých následků pracovního úrazu:

V důsledku pracovního úrazu vzniká poškozenému zaměstnanci právo na odškodnění zejména těchto nemajetkových a majetkových náhrad:

Rozsah náhrad je individuální u každého poškozeného zaměstnance a výše uvedený seznam náhrad není konečný. V závažných případech lze žádat např. o ušlý výdělek po skončení pracovní neschopnosti, tj. o tzv. rentu (nutné prokázat souvislost mezi pracovním úrazem a poklesem příjmů po skončení pracovní neschopnosti).

Právo na odškodnění ztížení společenského uplatnění (trvalých následků) vzniká zaměstnanci ve chvíli, kdy u něj přetrvávají trvalé následky i po adekvátní léčbě a je tedy ustálen jeho zdravotní stav. Ustálení zdravotního stavu nastává dle povahy zranění v různém časovém horizontu. Z naší odškodňovací praxe pak k hodnocení trvalých následků poškozeného zaměstnance dochází zpravidla po jednom roce od utrpění pracovního úrazu. Trvalé následky lze chápat jako poškození zdraví, které je relativně ustálené povahy a má nepříznivý vliv na uplatnění zaměstnance v jeho životě a ve společnosti.

ztížení společenského uplatnění 2024

Výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění

K výpočtu odškodnění ztížení společenského uplatnění je v případě pracovního úrazu užíváno nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

V roce 2023 nastalo poměrně výrazné zvýšení hodnoty bodu, a to i s výhledem do dalších let, kdy hodnota jednoho bodu není pevně stanovena, ale každý rok se bude měnit dle hospodářského rozvoje společnosti. Konkrétně je pak hodnota jednoho bodu stanovena na 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.

Pro rok 2024 je hodnota jednoho bodu stanovena na částku 424,27 Kč

Toto nařízení vlády je pak výchozím základem k výpočtu celkového ztížení společenského uplatnění poškozeného zaměstnance.

Pro lepší přehlednost zde uvádíme některé příklady poškození vzniklých následkem pracovního úrazu a jejich konkrétní bodové hodnocení dle nařízení vlády:

  • Omezení pohyblivosti palce nohy                            200 bodů = 84.854,- Kč;
  • Ztráta ušního boltce                                                   420 bodů = 178.193,- Kč;
  • Ztráta nohy v hlezenném kloubu                           2000 bodů = 848.540,- Kč;

Odškodnění pracovního úrazu 2024

Znalecké hodnocení ztížení společenského uplatnění

Zásadní význam pro správný výpočet bodové hodnoty trvalých následků poškozeného zaměstnance představuje specializovaný znalec z oboru zdravotnictví, který hodnotí jednotlivé položky trvalých následků, tak aby byly správně a adekvátně odškodněny všechny zdravotní následky poškozeného zaměstnance. Naše advokátní kancelář vždy spolupracuje se specializovanými a zkušenými znalci z oboru zdravotnictví.

V naší praxi se bohužel často setkáváme se situacemi, kdy pojišťovna zaměstnavatele předá prostřednictvím zaměstnavatele formulář zaměstnanci. Na tento formulář si zaměstnanec nechá vyplnit své obtíže ošetřujícím lékařem. Tito lékaři však zpravidla danou problematiku nemají dostatečně zažitou a mohou tak nesprávně vyhodnotit veškeré problémy poškozeného zaměstnance.

Nejčastěji se setkáváme s dvěma základními nešvary, a to:

  • Opomenutí některých položek trvalých následků dle nařízení vlády;
  • Nesprávné určení stupně trvalého následku na stupnici od lehkého stupně po těžký stupeň následků.

V případě chybného hodnocení je tak nesprávně poškozený zaměstnanec odškodněn v nižší částce, než která mu ve skutečnosti náleží.

I v případě, že došlo k odškodnění ztížení společenského uplatnění tímto způsobem a byla některá položka nesprávně hodnocena nebo snad opomenuta neztrácí poškozený zaměstnanec právo na doplatek odškodnění. V konkrétních případech zajišťujeme našim klientům revizní posudky, tak aby byl pojišťovnou zaměstnavatele tento rozdíl vzniklý v souvislosti s chybným předchozím hodnocením doplacen. Revize a doplatek ztížení společenského uplatnění není obvykle možný, když je již náhrada promlčena nebo uzavřel zaměstnanec a zaměstnavatele dohodu o narovnání ke ztížení společenského uplatnění.

V naší advokátní kanceláři vždy zajistíme posudek od specializovaného znalce, aby byl pracovní úraz našich klientů řádně odškodněn v nejvyšší možné míře. Vnímáme složitou finanční situaci poškozeného zaměstnance, a proto jsme připraveni náklad posudku uhradit za poškozeného zaměstnance. Tento náklad následně odečteme až z vymoženého odškodnění.

bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění v roce 2023

Současné výzvy odškodnění pracovního úrazu

Odškodnění pracovních úrazů je vypláceno v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády
č. 276/2015 Sb.

Oproti tomu je náhrada na zdraví u nepracovního úrazu zákonem ukotvena v rámci občanského zákoníku a výpočet se řídí Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Ústavní soud se k této dvojkolejnosti již několikrát vymezil a to i s ohledem na princip právní jistoty. Jedním z těchto vyjádření je i ústavní nález sp. zn. II. ÚS 2925/20, kde se Ústavní soud zabýval problematikou odškodnění pracovních úrazů. Na základě dvojkolejnosti právní úpravy je poškozeným ve stejných situacích vyplácena odlišná výše odškodnění. Výše finanční náhrady se tak liší u zaměstnance a u běžného občana (například, když utrpěl dopravní nehodu). Zaměstnanec obdrží za své zranění odlišnou výši odškodnění ztížení společenského uplatnění než osoba, která utrpěla zranění v rámci běžného občanského života.

Ústavní soud v rámci jmenovaného nálezu uvozuje myšlenku, že zaměstnanec by neměl za pracovní úraz obdržet nižší částku ztížení společenského uplatnění než jiná fyzická osoba ve srovnatelné situaci, jejíž nárok by byl odškodněn podle občanského zákoníku a Metodiky Nejvyššího soudu.

Praxe však ukázala že ve většině případů je případné vymáhaní vyššího odškodnění ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů v souladu s Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví velmi komplikované a je nutné toto navýšení vymáhat složitou soudní cestou.

Základem k úspěšnému odškodnění trvalých následků pracovního úrazu je tak podstatné mít správný bodový výpočet této náhrady, ideálně od specializovaného znalce.

JUDr. Zbyněk Drobiš a Mgr. Radek Novotný

Právní pomoc poškozeným zaměstnancům

Jste obětí pracovního úrazu a nejste si jisti, zda máte nárok na odškodnění ztížení společenského uplatnění? Specializujeme se na právní zastoupení v oblasti odškodnění pracovních úrazů. Nabízíme nezávaznou konzultaci pro poškozené zaměstnance zcela zdarma. Komunikovat s námi můžete telefonicky, prostřednictvím e-mailu, nebo osobně v naší advokátní kanceláři po předchozí dohodě na termínu.

Primárně při vymáhání odškodnění ztížení společenského uplatnění komunikujeme s pojišťovnou zaměstnavatele, která je klíčovým subjektem k plnění odškodnění pracovního úrazu.

Garantem právní pomoci je advokátní kancelář Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.