Odškodnění pracovního úrazu v roce 2022

Řešíte odškodnění pracovního úrazu v letošním roce? Poradíme v tomto článku.
Odškodnění pracovního úrazu v roce 2022

Právo na odškodnění

Odškodnění pracovního úrazu v roce 2022 se zásadně neliší od předchozího roku. Pracovním úrazem se rozumí podle zákoníku práce poškození zdraví zaměstnance, došlo-li k němu nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

V případě, že se takový úraz zaměstnanci stane, je nutné o něm bezodkladně informovat zaměstnavatele. Pokud je pracovní neschopnost poškozeného v souvislosti s úrazem delší než 3 dny, vyhotoví o takovém úraze zaměstnavatel záznam. Jedno vyhotovení záznamu o úraze předá zaměstnanci, který úraz utrpěl. Tato povinnost vyplývá přímo ze zákoníku práce.

Na odškodnění pracovního úrazu má právo každý zaměstnanec, a to bez ohledu, zda je zaměstnáván na hlavní pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Odškodnění pracovního úrazu v roce 2022 lze řešit také v situaci, kdy již skončil pracovní poměr zaměstnance například po ukončení neschopenky. Trvání pracovního poměru v době žádosti o odškodnění není podmínkou pro odškodnění pracovního úrazu.

odškodnění pracovního úrazu po skončení pracovního poměru

Odškodnění pracovního úrazu v roce 2022

Přehled náhrad k odškodnění pracovního úrazu:

U každého pracovního úrazu je posouzení uplatnění konkrétních náhrad a jejich výše individuální. Každý případ je tak nutné posuzovat samostatně.

Bolestné u pracovního úrazu

Bolestné je nejčastěji uplatňovanou náhradou pracovního úrazu a vzniká prakticky u každého zranění. Výpočet se řídí nařízením vlády č. 276/2015 Sb.

Toto nařízení vlády stanoví pro každý jednotlivý úraz počet bodů. V případě mnohočetného zranění se pak tyto body sčítají. Výsledný počet bodů se vynásobí hodnotou bodu. Hodnota jednoho bodu je 250,- Kč.

Příklady odškodnění bolestného:

  • otřes mozku lehký má hodnotu 20 bodů, pak základní odškodnění bolestného je 5.000,- Kč,
  • zlomenina hrudní kosti s posunem má hodnotu 80 bodů, pak základní odškodnění bolestného je 20.000,- Kč,
  • vymknutí bederního obratle má hodnotu 150 bodů, pak základní odškodnění bolestného je 37.500,- Kč.

Bodově se také hodnotí operační zákroky.

Základní odškodnění bolestného lze navýšit pro komplikace léčby nebo náročný způsob léčby.

Odškodnění pracovního úrazu v roce 2022

Ušlý výdělek a náklady léčení

Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti je běžně uplatňovanou náhradou, kterou představuje rozdíl mezi nemocenskou dávkou a průměrným výdělkem zaměstnance před pracovním úrazem. Zákoník práce výslovně stanovuje, že není-li dohodnuto jinak, je zaměstnavatel povinen tuto náhradu vyplácet měsíčně.

Odškodnění pracovního úrazu v roce 2022 zpravidla zahrnuje odškodnění bolestného a ušlého výdělku.

Pod náklady spojenými s léčením si lze představit náklady na přepravu k lékaři, doplatek za léky, nákup zdravotnických pomůcek, náklady péče o zaměstnance v době jeho nesoběstačnosti apod. K uplatnění těchto náhrad je stěžejní evidence daňových dokladů, cest k lékaři, popřípadě dalších dokumentů prokazující, že náklad vznikl a měl svůj účel v souvislosti s léčbou pracovního úrazu.

Trvalé následky pracovního úrazu

Trvalými následky nebo také ztížením společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného zaměstnance v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Výpočet se opět řídí nařízením vlády č. 276/2015 Sb., kdy počet bodů je ale odlišný od ohodnocení bolestného. Hodnotou jednoho bodu je opět částka 250 Kč.

Příkladem:

  • ztráta čichu                                                                                     1000 bodů = 250.000 Kč
  • ztráta ukazováčku všech tří článků u dominantní ruky                   800 bodů = 200.000 Kč

K hodnocení ztížení společenského uplatnění se přistupuje obvykle rok od pracovního úrazu.

V nedávné době byl publikován nález Ústavního soudu, který výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění dle uvedeného nařízení z podstatné části vylučuje, když by odškodnění této náhrady bylo vyšší dle výpočtového mechanismu Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

AKTUALIZACE: Od roku 2023 se hodnota bodu každý rok mění a je vyšší než 250,- Kč za bod. Například v roce 2023 je hodnota jednoho bodu ve výši 393,06 Kč.

Právní pomoc pro poškozené zaměstnance

Odškodnění pracovního úrazu v roce 2022 je naše specializace. Konzultace a posouzení vašeho případu je zdarma. Odškodnění řešíme především mimosoudně s důrazem na rychlé vyřízení s pojišťovnou zaměstnavatele.

Nezávazná konzultace odškodnění

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a potřebujete právní pomoc, můžete nás nezávazně kontaktovat pomocí tohoto formuláře. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.